A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Activiteiten en uitstapjes
Vindt u het leuk om op school een handje te helpen? Laat het ons weten. Zeker rond feestdagen en uitstapjes zijn extra handen en ogen prettig en nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.

Administratie
U kunt u terecht bij juf Huquette voor (dit geldt niet voor de peuters):

  • Betalingen ouderbijdrage en overblijfgeld*
  • Afspraken
  • Inschrijvingen

Ouderbijdrage
Ieder jaar vragen wij een kleine (vrijwillige) ouderbijdrage om leuke dingen te organiseren zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest en uitstapjes naar musea. Dit schooljaar vragen wij een bijdrage van € 25 voor het oudste kind en € 20 voor ieder jonger broertje of zusje. Wij doen een beroep op alle ouders om de ouderbijdrage te betalen, zodat wij leuke activiteiten met de kinderen kunnen doen.

*Alle betalingen gaan via WIS Collect, een online betaalsysteem, waar u via een IDEAL betaling het bedrag kunt overmaken.

Ooievaarspas
De ouderbijdrage kan niet meer worden betaald met de Ooievaarspas, de Gemeente Den Haag heeft dit stop gezet.

Bewegen
Op onze school doen wij veel aan beweging. Er zijn verschillende naschoolse sportactiviteiten voor groep 2 t/m 8. Alle kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. Het is leuk voor kinderen om kennis te maken met sporten die ze nog niet kennen. In september hebben wij altijd een sportdag. Ook doen wij mee aan verschillende toernooien (buitenschools).

Motorische Remedial Teaching
Leerlingen in groep 1 t/m 6 met een bewegingsachterstand, krijgen extra zorg met zogenaamde Motorische Remedial Teaching (MRT). Zij doen in een klein groepje gerichte oefeningen om hun motoriek te verbeteren. Ook is er schrijftraining voor leerlingen met een schrijfachterstand uit de groepen 3 en 4 om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

Eten en drinken

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een goed ontbijt krijgt voordat het naar school gaat?

Tijdens de kleine pauze (rond 10.00 uur) nemen de kinderen hun drankje en eten zij een klein gezond hapje (fruit, crackers, o.i.d.). Kinderen die overblijven nemen zoveel mogelijk een gezonde lunch mee met hartig broodbeleg en wat groente, zoals tomaat en komkommer. Op dinsdag en donderdag eten zij ’s middags fruit, wat zij zelf meenemen. Wij eten geen snoep op school.

Schoolgids
Download hier de schoolgids.

Fietsenstalling
Bij de ingang van de school is een fietsenstalling voor de leerlingen. De fietsen staan netjes in de rekken. De school is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal van de fietsen.

Financiën
Wij werken met een jaarlijkse begroting en een meerjarenplan. Deze worden besproken en afgestemd met ons schoolbestuur, SCOH. Wij leggen de schoolbegroting vervolgens voor aan de Medezeggenschapsraad. De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van de SCOH. Het bestuur stelt de definitieve begroting vast.

Gezondheid
Allergieën
In verband met traktaties is het handig als we weten of uw kind een voedselallergie heeft. Ook van andere allergieën zijn we graag op de hoogte.

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren wij de kinderen op hoofdluis. Wilt u uw kind ook zelf regelmatig controleren en ons waarschuwen als u hoofdluis signaleert?. Als uw kind hoofdluis heeft, kan het niet naar school komen.

Medicijnen
Wilt u ons informeren over eventueel medicijngebruik van uw kind? Wij zijn terughoudend wat medische handelingen en medicatie. Wij werken met het formulier medicijnverstrekking.

Schoolarts/schoolverpleegkundige
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 is een belangrijke gesprekspartner voor ouders. Heeft u vragen over gedrag, gezondheid, groei, gehoor of andere vragen over de ontwikkeling van uw kind of wilt u een afspraak maken met Sarita Gena (schoolarts) of Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)?  Bel 088 285 40 70.

Gymnastiek
Groep 1 heeft wekelijks nog een extra gymles. Houd rekening met de kledingkeuze op de dagen dat uw kleuter gym heeft. Sieraden moeten altijd af in verband met de veiligheid.
Vanaf groep 3 dragen de kinderen sportkleding.

Sportdag
Een keer per jaar hebben we een sportdag. Groep 8 doet ook mee aan de Haagse Schoolsport Oympiade.

Huiswerk
Uw kind krijgt regelmatig huiswerk. Wij vinden het belangrijk dat uw kind het huiswerk zelf leert en/of maakt en het op de afgesproken data mee naar school neemt. Als uw kind iets niet begrijpt, kan het de leerkracht om uitleg vragen. Wij vinden het fijn als u uw kind helpt bij het huiswerk, bijvoorbeeld door overhoren of samen nakijken. De Kinderwinkel biedt ook huiswerkhulp aan kinderen.

Informatievoorziening gescheiden ouders
Wilt u beiden informatie ontvangen van onze school, zorg dan dat het emailadres en mobiele telefoonnummer van beide ouders bekend is bij de administratie.

Inloopmomenten
Op de peuterschool is er regelmatig voor het begin van de ‘les’ een kwartier spelinloop. De inloopmomenten hangen naast de deur. U kunt dan met uw kind spelen, een boekje lezen of tekenen, zodat u een goed beeld krijgt van de ontwikkeling.

Van dinsdag tot en met vrijdag begint de dag in de groepen 1 en 2 met een inloopmoment. De kinderen komen tussen 8.20 en 8.30 uur binnen, gaan spelen of aan de slag met een werkje dat de leerkracht klaar heeft gelegd. U bent van harte welkom om tot 8.45 uur met uw kind mee te spelen, zodat u de ontwikkeling direct kunt volgen.

Jarig en traktaties
Als uw kind jarig is (geweest), mag het trakteren. Natuurlijk vieren wij het feest in de klas. Wij willen u met nadruk vragen vooral gezonde traktaties mee te geven. Voor de peuters is een doosje rozijnen, een zakje chips of een gezond spiesje prima. Ideeën zijn te vinden op > www.gezondtrakteren.nl

Jassen en tassen
Wilt u de naam van uw kind in zijn jas/tas schrijven?

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft, vragen wij u eerst in gesprek te gaan met de leerkracht en eventuele andere direct betrokkenen. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan kunt u terecht bij de directie. Indien ook dit niet leidt tot het gewenste resultaat, kunt u zich melden bij de contactpersoon van de SCOH. Hij onderzoekt of hij kan bemiddelen tussen u en de school. Als dit niet mogelijk is, kijkt de vertrouwenspersoon (die een geheimhoudingsplicht heeft) of er aanleiding is voor het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Hij begeleidt de klager bij de verdere procedure.

Vertrouwenspersonen van SCOH zijn Lilian Vermeulen (070-26 00 032) en Anton de Leeuw (06-81316936).

Klachtenregeling Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Klachtenregeling Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SCPC)

Kleding
Voor zowel leerlingen als leerkrachten geldt dat kleding schoon, beschaafd, veilig en functioneel moet zijn. Kleding mag geen statement zijn dat in verband kan worden gebracht met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, etc. Ouders en leerlingen mogen geen gezicht bedekkende kleding in school of op het schoolplein dragen, als er onderwijs wordt gegeven.

Peuters dragen bij voorkeur gemakkelijke kleding die vies mag worden. Liever geen sieraden in verband met veiligheid.

Leerlingendossiers
Van ieder kind houden wij een dossier bij. Leerkrachten bouwen mee aan het dossier om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerling. Ouders kunnen het dossier, op afspraak, inzien.

Wij bewaren de leerlingendossiers zorgvuldig. Gegevens die ouders aan de school verstrekken en de resultaten van testen en toetsen van leerlingen gebruikt de school om twee redenen:

  1. De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren.
  2. De resultaten van de leerling spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de kinderen.

Wij hanteren een privacy protocol. Dit protocol regelt dat wij zorgvuldig en met inachtneming van alle wet- en regelgeving omgaan met de gegevens van uw kind. Het protocol is in te zien op school.

Leerplicht
Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Uw kind moet dan naar school. De gemeente Den Haag controleert of kinderen vanaf die leeftijd daadwerkelijk naar school gaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Wilt u verlof aanvragen, doe dat dan via de directie, uiterlijk vier weken voorafgaand aan uw vertrek.

Kinderen mogen met toestemming van de directie verzuimen in het geval van bijzondere omstandigheden, zoals het overlijden van een familielid. Hierbij geldt een maximum van 10 dagen per schooljaar. De school moet zich aan de wet houden in het geval van verlof. De afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag beoordeelt verlofaanvragen. Rondom vakanties is men extra streng. Neemt u uw kind mee buiten de schoolvakanties, dan riskeert u een boete. Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties, doe dit dan uiterlijk vier weken van te voren bij de directie.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. Via de medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op tal van zaken in de school zoals het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. De MR vergadert een keer per kwartaal. Op verzoek kan ook iemand van de directie de vergadering bijwonen. Heeft u een vraag aan de MR? Mail mr@oosterlee.scoh.nl.

Meldcode
Wij werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is wettelijk verplicht. De meldcode bestaat uit een stappenplan en beschrijft hoe de leerkracht om moet gaan met vermoedens van huiselijk geweld.

10-Minutengesprekken (ouderavonden)
Wij houden op vaste momenten 10-minutengesprekken om de ontwikkeling en voortgang van uw kind te bespreken. Bij de peuters vindt het eerste gesprek plaats als het kind ca. 8-10 weken op de peuterschool is. Daarna nog twee maal in de resterende peutertijd.

Verder zijn er ieder schooljaar twee vaste oudermiddagen/-avonden voor de ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 7. Deze vinden plaats in november en februari/maart.

Ontbijten
Wilt u uw kind thuis een goed ontbijt geven zodat het niet in de klas nog een boterham of iets dergelijks moet eten?

Ontruimingsoefeningen
Drie maal per jaar houden wij een ontruimingsoefening.

Ophalen
Als iemand anders uw kind ophaalt, wilt u dit dan tijdig persoonlijk (niet per telefoon) doorgeven aan de leerkracht? Peuters mogen niet worden opgehaald door een ouder broertje of zusje jonger dan 16 jaar.

Ouderbijdrage (geldt niet voor de peuters)
Ieder jaar vragen wij een kleine (vrijwillige) ouderbijdrage om leuke dingen te organiseren zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest en uitstapjes naar musea. Dit schooljaar vragen wij een bijdrage van € 25 voor het oudste kind en € 20 voor ieder jonger broertje of zusje. Wij doen een beroep op alle ouders om de ouderbijdrage te betalen, zodat wij leuke activiteiten met de kinderen kunnen doen.

Ouderraad
De Ouderraad is de schakel tussen ouders en school. De Ouderraad organiseert leuke activiteiten op school en wil ouders graag zoveel mogelijk betrekken bij de schoolactiviteiten. De Ouderraad vergadert eenmaal per zes weken. Juf Karin is de contactpersoon. Wilt u iets in de klas doen, dan kunt u dat met de leerkracht bespreken. Heeft u een vraag aan de OR? Mail or@oosterlee.scoh.nl.

Overblijf
We hebben een continurooster en daarom blijven alle kinderen op onze school over. Tijdens de lunchpauze en het buitenspelen, is er toezicht. De leerkracht houdt in de eigen klas toezicht tijdens de lunch.
We vragen u als ouders mee te betalen aan kosten die de school voor dit toezicht maakt. Het gaat om € 50 voor een heel schooljaar voor het 1e en 2e kind. Heeft u meer kinderen, dan hoeft u daarvoor niet te betalen. U kunt dit bedrag gespreid betalen. Deze bijdrage is vrijwillig.

Pestprotocol
Wij hebben op school een handleiding met regels en afspraken ‘No Blame’ om pesten tegen te gaan. Wij werken met onze leerlingen bewust en gestructureerd aan een anti-pestbeleid. Mocht uw kind desondanks toch ervaren dat het wordt gepest, neemt u dan direct contact op met de groepsleerkracht.

Privacy
Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen > lees verder

Schoolfotograaf
Deze komt een keer per jaar langs. Wij informeren u over de datum via de schoolkalender.

SchouderCom (School-Ouder-Communicatiesysteem)
Op school werken wij met SchouderCom. Via uw mailbox ontvangt u alle belangrijke informatie die gedurende het jaar beschikbaar komt. Zoals het POS Nieuws, uitnodigingen voor rapport- en informatieavonden, brieven, etc. Bij de inschrijving op school levert u hiervoor uw emailadres aan. Mocht u gedurende het jaar een nieuw emailadres krijgen, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Schoolplan
In het schoolplan staan het onderwijsprogramma en de kerndoelen (van de overheid) beschreven. Deze geven aan wat zij minimaal met uw kind willen bereiken. Per groep krijgen de kinderen verschillende lessen. Onder School/lesrooster staat hoeveel tijd wij ongeveer per week aan specifieke vakken besteden.

Schoolregels

De kinderen hebben de schoolregels zelf opgesteld op basis van gesprekken met elkaar en de leerkrachten. Door het jaar heen besteden wij aandacht aan de schoolregels.
Regel 1 > Aardig zijn
Regel 2 > Wij lopen rustig door de school
Regel 3 > Wij ruimen alles op
Regel 4 > Wij luisteren naar elkaar
Regel 5 > Wij praten met elkaar


Werkweek groep 8

Groep 8 gaat van 8 t/m 12 februari 2021 op werkweek naar Wilhelminaoord in Drenthe, een geweldig buitenhuis in de bossen. De werkweek is onderdeel van het verplichte lesprogramma. Een brief met het programma volgt. De kosten bedragen € 125. Heeft u een Ooievaarspas? Dan betaalt u zelf nog € 75.

Schooltijden
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op tijd op school is, zodat wij de dag rustig kunnen beginnen. De kinderen moeten uiterlijk 8.30 uur in de klas zijn. U mag met uw kind mee naar binnen om bijvoorbeeld het werk te bekijken. Wij willen u vragen de school te verlaten voor de aanvang van de lessen. Er zijn twee ingangen. Aagje Dekenlaan en Sara Burgerhartweg. Deze zijn vanaf 8.20 uur open en sluiten veiligheidshalve om 8.30 uur.

Schooltijden Peuterschooltijden
Continurooster
maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag
Van 8.30 – 14.45 uur
Aangepast naar het continurooster van de basisschool.
’s Morgens 8.15 – 11.45 uur
’s Middags 12.30 – 15.00 uur
Woensdagmorgen 8.30 -12.00 uur
Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij
Woensdagmorgen 8.15 – 12.15 uur
Woensdagmiddag 12:45 – 16:45 uur

Iedere keer als uw kind te laat op school komt, krijgt het een geel kaartje (dit geldt niet voor de peuters). Zonder geel kaartje mag uw kind niet de klas binnen. Als uw kind vaak te laat komt, zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar in te schakelen. U kunt een boete krijgen.

Social media
Wij hebben regels opgesteld (Sociale Media 11-tal) voor de manier waarop wij met social media omgaan.

Uitstapjes
Alle groepen maken regelmatig uitstapjes, bijvoorbeeld naar het theater, de bibliotheek en de kerk. Wij zorgen dan voor voldoende toezicht. Soms vragen wij ook ouders om mee te gaan. Houd de intekenlijsten naast de deur van de klas daarvoor goed in de gaten of de oproep via SchouderCom.

Veiligheid
Het is belangrijk dat kinderen zich in en rondom de school veilig voelen. In de omgeving van de school is de gemeente daar ook nauw bij betrokken. Dan gaat het om goede afspraken met bijvoorbeeld de wijkpolitie, het buurthuis en het jongerenwerk. Maar ook om voorzieningen in de buurt die de omgeving veiliger maken, zoals verlichting, verkeersdrempels, etc. Heeft u hierover ideeën, dan kunt u deze kenbaar maken via de medezeggenschaps- of ouderraad

Verwijdering en schorsing
Als uw kind zich ernstig misdraagt kan het geschorst of van school gestuurd worden door het schoolbestuur SCOH. Indien mogelijk gaan hieraan gesprekken met de leerkracht en ouders vooraf. Het schoolbestuur moet proberen een andere school voor de leerling te vinden. Als dat niet lukt – binnen een periode van 8 weken – mag de school de leerling weigeren.

Verzekeringen
De school is alleen verzekerd voor de leerkrachten. Wanneer uw kind schade veroorzaakt, bent u als ouders verantwoordelijk . Het is daarom raadzaam een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De school is ook niet verantwoordelijk voor spullen die kinderen meenemen van thuis, zoals hun telefoon.

Voor- en naschoolse opvang
Onze school werkt samen met verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang (waaronder DAK Kindercentra, Kids & Co en de Da Vinci). Bij juf Huquette kunt u terecht voor informatie. 
De tussenschoolse opvang (tussen de middag) hebben wij geregeld met eigen leerkrachten.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, laat het dan tijdig weten. Bellen is mogelijk van 7.45-9.00 uur via 070 3801534. Voor de peuters is er een ander nummer 070 3881079. Kinderen die afwezig zijn en niet ziek gemeld, zijn zonder toestemming afwezig. Dit kan een boete betekenen.

Ziekte leerkrachten
In geval van ziekte van de leerkrachten volgen wij een stappenplan:

  1. Externe vervanging
  2. Interne vervanging
  3. Kleutergroepen en groep 3 verdelen over de andere kleutergroepen. Groep 4 t/m 8 verdelen over de andere groepen
  4. Naar huis als dat kan.

Zindelijk
Wij gaan ervan uit dat kinderen die bij ons op school komen zindelijk zijn vanaf groep 1 (vier jaar).

Zwemmen
Alle kinderen van groep 5b, 6a en 6b zwemmen op donderdagmiddag. De kinderen van groep 5a zwemmen op vrijdagmiddag. Wilt u zwemspullen meegeven? Voor de planning zijn wij afhankelijk van de gemeente Den Haag.