A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Activiteiten en uitstapjes
Vindt u het leuk om op school een handje te helpen? Laat het ons weten. Zeker rond feestdagen en uitstapjes zijn extra handen en ogen prettig en nodig om de activiteiten te kunnen organiseren.

Administratie
U kunt u terecht bij juf Huquette voor (dit geldt niet voor de peuters):

 • Betalingen ouderbijdrage en overblijfgeld*
 • Afspraken
 • Inschrijvingen

Ouderbijdrage
Ieder jaar vragen wij een kleine (vrijwillige) ouderbijdrage om leuke dingen te organiseren zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest en uitstapjes naar musea. Dit schooljaar vragen wij een bijdrage van € 25 voor het oudste kind en € 20 voor ieder jonger broertje of zusje. Heeft u een Ooievaarspas, dan kunt u deze op school laten scannen om uw ouderbijdrage te betalen. Wij doen een beroep op alle ouders om de ouderbijdrage te betalen, zodat wij leuke activiteiten met de kinderen kunnen doen.

Bewegen
Op onze school doen wij veel aan beweging. Er zijn verschillende naschoolse sportactiviteiten voor groep 3 t/m 8. Alle kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. Het is leuk voor kinderen om kennis te maken met sporten die ze nog niet kennen. In september hebben wij altijd een sportdag. Ook doen wij mee aan verschillende toernooien.

Contactpersoon
Op school, thuis of op straat kunnen er dingen gebeuren, waarover leerlingen (en/of ouders) misschien met iemand willen praten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om mishandeling, seksuele intimidatie en andere vormen van geweld. Leerlingen, ouders of verzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met een van de contactpersonen van onze school (deze worden op dit moment gezocht).

De contactpersoon zal in de eerste plaats vooral luisteren, maar kan ook bemiddelen of doorverwijzen. De contactpersoon heeft geen geheimhoudingsplicht.

Esis
Esis is ons computer systeem waarin we de gegevens van de kinderen opschrijven. Ook zetten we de toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito) er in. Zo kunnen wij de kinderen volgen in hun ontwikkeling. Het is voor alle kinderen belangrijk dat we goed in de gaten houden hoe het met ze gaat. Tijdens de gesprekken in maart en juni krijgen de ouders de informatie uit Esis te horen. Aan het eind van het schooljaar krijgen de ouders een uitdraai uit Esis mee met het rapport van het kind. Op die uitdraai staan de vorderingen van de belangrijkste toetsen.

Eten en drinken

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een goed ontbijt krijgt voordat het naar school gaat?

Tijdens de kleine pauze (rond 10.00 uur) nemen de kinderen hun drankje en eten zij een klein hapje (fruit, crackers, o.i.d.). De kinderen mogen alle dagen fruit meenemen. Wij eten geen snoep op school. Peuters nemen ’s ochtends zelf een stukje fruit mee. Kinderen die overblijven nemen zoveel mogelijk een gezonde lunch mee met hartig broodbeleg en wat groente, zoals tomaat en komkommer. Ook tijdens verjaardagen houden wij van gezonde traktaties!

gezondelunch

Schoolmelk
Via www.schoolmelk.nl kunt u uw kind aanmelden voor schoolmelk. Er wordt alleen nog halfvolle melk geleverd. Kosten € 0,28 per pakje.

Fietsenstalling
Bij de ingang van de school is een fietsenstalling voor de leerlingen. De fietsen staan netjes in de rekken. De school is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal van de fietsen.

Financiën
Wij werken met een jaarlijkse begroting en een meerjarenplan. Deze worden besproken en afgestemd met ons schoolbestuur, SCOH. Wij leggen de schoolbegroting vervolgens voor aan de Medezeggenschapsraad. De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van de SCOH. Het bestuur stelt de definitieve begroting vast.

Gezondheid
Allergieën
In verband met traktaties is het handig als we weten of uw kind een voedselallergie heeft. Ook van andere allergieën zijn we graag op de hoogte.

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren wij de kinderen op hoofdluis. Wilt u uw kind ook zelf regelmatig controleren en ons waarschuwen als u hoofdluis signaleert?. Als uw kind hoofdluis heeft, kan het niet naar school komen.

Medicijnen
Wilt u ons informeren over eventueel medicijngebruik van uw kind? Wij zijn terughoudend wat medische handelingen en medicatie. Wij werken met het formulier medicijnverstrekking.

Schoolarts/schoolverpleegkundige
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Escamp in de Bentelostraat 51 is een belangrijke gesprekspartner voor ouders. Heeft u vragen over gedrag, gezondheid, groei, gehoor of andere vragen over de ontwikkeling van uw kind of wilt u een afspraak maken met Sarita Gena (schoolarts) of Katinka Wakker (schoolverpleegkundige)?  Bel 088 285 40 70.

Huiswerk
Uw kind krijgt regelmatig huiswerk. Wij vinden het belangrijk dat uw kind het huiswerk zelf leert en/of maakt en het op de afgesproken data mee naar school neemt. Als uw kind iets niet begrijpt, kan het de leerkracht om uitleg vragen. Wij vinden het fijn als u uw kind helpt bij het huiswerk, bijvoorbeeld door overhoren of samen nakijken. De Kinderwinkel biedt ook huiswerkhulp aan kinderen.

Ideeënbus
In de hal bij de peuters is er een ideeënbus. Hierin kunt u uw suggesties en opmerkingen deponeren. Wij bespreken deze twee maal per jaar en informeren u hierover.

Informatievoorziening gescheiden ouders
Wilt u beiden informatie ontvangen van onze school, zorg dan dat het emailadres en mobiele telefoonnummer van beide ouders bekend is bij de administratie.

Inloopmomenten
Op de peuterschool is er iedere morgen en middag aan het begin van de ‘les’ een kwartier spelinloop. U kunt dan met uw kind spelen, een boekje lezen of tekenen, zodat u een goed beeld krijgt van de ontwikkeling.

Van dinsdag tot en met vrijdag begint de dag in de groepen 1 en 2 met een inloopmoment. De kinderen komen tussen 8.20 en 8.30 uur binnen, gaan spelen of aan de slag met een werkje dat de leerkracht klaar heeft gelegd. U bent van harte welkom om tot 8.45 uur met uw kind mee te spelen, zodat u de ontwikkeling direct kunt volgen.

Jarig en traktaties
Als uw kind jarig is (geweest), mag het trakteren in de klas. Natuurlijk vieren wij het feest in de klas. Wij willen u met nadruk vragen vooral gezonde traktaties mee te geven. Voor de peuters is een doosje rozijnen, een zakje chips of een gezond spiesje prima. Ideeën kunt u opdoen via > www.gezondtrakteren.nl

Jassen en tassen
Wilt u de naam van uw kind in zijn jas/tas schrijven?

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft, vragen wij u eerst in gesprek te gaan met de leerkracht en eventuele andere direct betrokkenen. Leidt dit niet tot de gewenste oplossing, dan kunt u terecht bij de directie. Indien ook dit niet leidt tot het gewenste resultaat, kunt u zich melden bij de contactpersoon van de SCOH. Hij onderzoekt of hij kan bemiddelen tussen u en de school. Als dit niet mogelijk is, kijkt de vertrouwenspersoon (die een geheimhoudingsplicht heeft) of er aanleiding is voor het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Hij begeleidt de klager bij de verdere procedure.

Vertrouwenspersonen van SCOH zijn Lilian Vermeulen (070-26 00 032) en Anton de Leeuw (06-81316936).

Klachtenregeling Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Klachtenregeling Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SCPC)

Kleding
Voor zowel leerlingen als leerkrachten geldt dat kleding schoon, beschaafd, veilig en functioneel moet zijn. Kleding mag geen statement zijn dat in verband kan worden gebracht met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, etc.

Peuters dragen bij voorkeur gemakkelijke kleding die vies mag worden. Liever geen sieraden in verband met veiligheid.

Leerlingdossiers
Van ieder kind houden wij een dossier bij. Leerkrachten bouwen mee aan het dossier om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerling. Ouders kunnen het dossier, op afspraak, inzien.

Wij bewaren de leerlingdossiers zorgvuldig. Gegevens die ouders aan de school verstrekken en de resultaten van testen en toetsen van leerlingen gebruikt de school om twee redenen:

 1. De school is verplicht om een leerlingadministratie te voeren.
 2. De resultaten van de leerling spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de kinderen.

Wij hanteren een privacy protocol. Dit protocol regelt dat wij zorgvuldig en met inachtneming van alle wet- en regelgeving omgaan met de gegevens van uw kind. Het protocol is in te zien op school.

leerlingdossiers-info

Leerplicht
Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. Uw kind moet dan naar school. De gemeente Den Haag controleert of kinderen vanaf die leeftijd daadwerkelijk naar school gaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Wilt u verlof aanvragen, doe dat dan via de directie, uiterlijk vier weken voorafgaand aan uw vertrek.

Kinderen mogen met toestemming van de directie verzuimen in het geval van bijzondere omstandigheden, zoals het overlijden van een familielid. Hierbij geldt een maximum van 10 dagen per schooljaar. De school moet zich aan de wet houden in het geval van verlof. De afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag beoordeelt verlofaanvragen. Rondom vakanties is men extra streng. Neemt u uw kind mee buiten de schoolvakanties, dan riskeert u een boete. Wilt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties, doe dit dan uiterlijk vier weken van te voren bij de directie.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden. Via de medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op tal van zaken in de school zoals het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. De MR vergadert een keer per kwartaal. Op verzoek kan ook iemand van de directie de vergadering bijwonen. Zie reglement SCOH en www.infowms.nl

Meldcode
Wij werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is wettelijk verplicht. De meldcode bestaat uit een stappenplan en beschrijft hoe de leerkracht om moet gaan met vermoedens van huiselijk geweld.

10-Minutengesprekken (ouderavonden)
Wij houden op vaste momenten 10-minutengesprekken om de ontwikkeling en voortgang van uw kind te bespreken. Bij de peuters vindt het eerste gesprek plaats als het kind ca. 8-10 weken op de peuterschool is. Daarna nog twee maal in de resterende peutertijd.

Verder zijn er ieder schooljaar twee vaste oudermiddagen/-avonden voor de ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 7. Deze vinden plaats in november en februari/maart.

Ontbijten
Wilt u uw kind thuis een goed ontbijt geven zodat het niet in de klas nog een boterham of iets dergelijks moet eten?

Ontruimingsoefeningen
Twee maal per jaar houden wij een ontruimingsoefening.

Ophalen
Als iemand anders uw kind ophaalt, wilt u dit dan tijdig persoonlijk (niet per telefoon) doorgeven aan de leerkracht? Peuters mogen niet worden opgehaald door een ouder broertje of zusje jonger dan 16 jaar.

Ouderbijdrage (geldt niet voor de peuters)
Ieder jaar vragen wij een kleine (vrijwillige) ouderbijdrage om leuke dingen te organiseren zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest en uitstapjes naar musea. Dit schooljaar vragen wij een bijdrage van € 25 voor het oudste kind en € 20 voor ieder jonger broertje of zusje. Heeft u een Ooievaarspas, dan kunt u deze op school laten scannen om uw ouderbijdrage te betalen. Wij doen een beroep op alle ouders om de ouderbijdrage te betalen, zodat wij leuke activiteiten met de kinderen kunnen doen.

*Wij willen u vragen betalingen over te maken naar bankrekeningnummer

NL52ABNA 089.07.87.387. Indien u toch contant wilt betalen willen wij u vragen dit alleen te doen op maandag, dinsdag en donderdag .

Ouderraad
De Ouderraad is de schakel tussen ouders en school. De Ouderraad organiseert leuke activiteiten op school en wil ouders graag zoveel mogelijk betrekken bij de schoolactiviteiten. De Ouderraad vergadert eenmaal per zes weken. Juf Karin is de contactpersoon. Wilt u iets in de klas doen, dan kunt u dat met de leerkracht bespreken.

Overblijf
Op onze school kunnen kinderen van werkende of studerende ouders tegen een verlaagd tarief van €1,10 overblijven. U moet hiervoor een werkgevers- of studieverklaring kunnen overleggen. Alle andere kinderen kunnen maximaal 40 keer per schooljaar overblijven voor € 2 per keer. In alle gevallen moet er vooraf een abonnement of strippenkaart gekocht worden. U kunt deze kaarten kopen bij de administratie. Uw kind kan pas overblijven nadat u een kaart hebt gekocht voor uw kind.

De overblijfkinderen spelen op het schoolplein van 12.30-13.05 uur. Kinderen die thuis eten, mogen niet voor 13.05 uur op het plein.

Pestprotocol
Wij hebben op school een handleiding met regels en afspraken ‘No Blame’ om pesten tegen te gaan. Wij werken met onze leerlingen bewust en gestructureerd aan een anti-pestbeleid. Mocht uw kind desondanks toch ervaren dat het wordt gepest, neemt u dan direct contact op met de groepsleerkracht.

Privacy
Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen > lees verder

Schooladvies
De leerkracht(en) geeft in december een voorlopig schooladvies en wordt hierbij ondersteund door de intern begeleider.

Het basisschooladvies wordt op basis van de volgende onderdelen gevormd:

 • Leerlingvolgsysteem (Cito toetsen)
 • Methodegebonden toetsen
 • NIO (indien afgenomen)
 • Cito B8 toetsen
 • Drempelonderzoek
 • Leerlingkenmerken (karakter, werkhouding, motivatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en de thuissituatie)

De leerkracht en de intern begeleider bespreken de adviezen met de directie.

Ouders (en leerlingen) worden door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek waarin het voorlopig advies wordt gegeven. De leerkracht geeft aan hoe dit advies tot stand is gekomen. Indien gewenst, kan de intern begeleider en/of directie aansluiten bij dit gesprek.

Het basisschooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport.

Ook wordt het Onderwijskundig Rapport (OKR) doorgenomen met ouders (en leerlingen). Ouders hebben dan de gelegenheid om hun eigen visie schriftelijk toe te voegen aan het OKR, voordat een school voor voortgezet onderwijs inzage krijgt .

Bij het voorlopig schooladvies zit een scholenlijst met voorkeursscholen. Samen met de ouders en de leerling wordt gekeken welke scholen het beste op de voorkeurslijst gezet kunnen worden.

Ouders en leerlingen kunnen zich vanaf dit moment gericht gaan oriënteren op geschikte scholen.

Schoolfotograaf
Deze komt een keer per jaar langs. Wij informeren u over de datum.

Social media
Wij hebben regels opgesteld (Sociale Media 11-tal) voor de manier waarop wij met social media omgaan.

Sociale Media 11-TAL (zo zijn onze manieren)

 1. Wij leren onze kinderen omgaan met social media
 2. In onze uitingen zijn wij ambassadeurs van de school en de SCOH
 3. Wij hanteren de gangbare fatsoensnormen in al onze uitingen
 4. Wij delen met anderen geen vertrouwelijke en persoonlijke informatie
 5. Wij denken twee keer na voordat wij berichten plaatsen
 6. Wij verspreiden positieve berichten via social media
 7. Wat wij berichten klopt met de missie van de school en de SCOH
 8. Wij plaatsen zonder toestemming geen afbeeldingen van ouders, kinderen en leerkrachten op de website en social media
 9. Wij stimuleren actief gebruik van social media
 10. Wij gebruiken social media om ons contact met ouders te versterken
 11. Wij vertrouwen elkaar in het juiste gebruik van social media

Schoolplan
In het schoolplan staan het onderwijsprogramma en de kerndoelen (van de overheid) beschreven. Deze geven aan wat zij minimaal met uw kind willen bereiken. Per groep krijgen de kinderen verschillende lessen. Onder School/lesrooster staat hoeveel tijd wij ongeveer per week aan specifieke vakken besteden.

Schoolregels

Schoolreis
Ieder jaar gaan alle groepen op schoolreis. Omdat het schoolreisje een verplicht onderdeel van het programma is, verwachten wij dat alle kinderen meegaan. De schoolreis kost ongeveer € 25 per kind. Als u gespreid wilt betalen kunt u terecht bij juf Huquette. Voor de werkweek van groep 8 zie onder werkweek.

schoolreisje

Schooltijden
Wij vinden het belangrijk dat uw kind op tijd op school is, zodat wij de dag rustig kunnen beginnen. De kinderen moeten voor 8.30 uur in de klas zijn.

U mag met uw kind mee naar binnen om bijvoorbeeld het werk te bekijken. Wij willen u vragen de school te verlaten voor de aanvang van de lessen.

Schooltijden Peuterschooltijden
‘s Morgens 8.30 – 12.00 uur
‘s Middags 13.15 -15.15 uur
‘s Morgens 8.15 – 11.45 uur
‘s Middags 13.00 -15.30 uur
Woensdagmorgen 8.30 -12.15 uur
Woensdagmiddag zijn de kinderen vrij
Op woensdag is de peuterschool gesloten

Iedere keer als uw kind te laat op school komt, krijgt het een geel kaartje (dit geldt niet voor de peuters). Zonder geel kaartje mag uw kind niet de klas binnen. Als uw kind vaak te laat komt, zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar in te schakelen. U kunt een boete krijgen.

Uitstapjes
Alle groepen maken regelmatig uitstapjes, bijvoorbeeld naar het theater, de bibliotheek en de kerk. Wij zorgen dan voor voldoende toezicht. Soms vragen wij ook ouders om mee te gaan. Houd de intekenlijsten naast de deur van de klas daarvoor goed in de gaten of de oproep via Schoudercom.

Veiligheid
Het is belangrijk dat kinderen zich in en rondom de school veilig voelen. In de omgeving van de school is de gemeente daar ook nauw bij betrokken. Dan gaat het om goede afspraken met bijvoorbeeld de wijkpolitie, het buurthuis en het jongerenwerk. Maar ook om voorzieningen in de buurt die de omgeving veiliger maken, zoals verlichting, verkeersdrempels, etc. Heeft u hierover ideeën, dan kunt u deze kenbaar maken via de medezeggenschaps- of ouderraad

Verwijdering en schorsing
Als uw kind zich ernstig misdraagt kan het geschorst of van school gestuurd worden door het schoolbestuur SCOH. Indien mogelijk gaan hieraan gesprekken met de leerkracht en ouders vooraf. Het schoolbestuur moet proberen een andere school voor de leerling te vinden. Als dat niet lukt – binnen een periode van 8 weken – mag de school de leerling weigeren.

Levert overleg tussen schoolbestuur en ouders niets op, dan mogen de ouders de onderwijsinspectie vragen te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken op het bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit de leerling te verwijderen, kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.

Verzekeringen
De school is alleen verzekerd voor de leerkrachten. Wanneer uw kind schade veroorzaakt, bent u als ouders verantwoordelijk . Het is daarom raadzaam een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten. De school is ook niet verantwoordelijk voor spullen die kinderen meenemen van thuis, zoals hun telefoon.

Werkweek
Groep 8 gaat ieder jaar op werkweek naar Wilhelminaoord in Drenthe, een geweldig buitenhuis in de bossen. De werkweek is onderdeel van het verplichte lesprogramma. U ontvangt tijdig een brief met het programma en de kosten. De data verschillen ieder jaar weer. U krijgt informatie van de leerkrachten over wanneer de werkweek in Wilhelminaoord zal plaatsvinden. Tijdens de werkweek komt op deze site informatie over hoe u op de hoogte kunt blijven van de leuke dingen die de kinderen daar doen.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, laat het dan tijdig weten. Bellen is mogelijk van 7.45-9.00 uur via 070 3801534. Voor de peuters is er een ander nummer 070 3881079. Kinderen die afwezig zijn en niet ziek gemeld, zijn zonder toestemming afwezig. Dit kan een boete betekenen.

Ziekte leerkrachten
In geval van ziekte van de leerkrachten volgen wij een stappenplan:

 1. Externe vervanging
 2. Interne vervanging
 3. Kleutergroepen en groep 3 verdelen over de andere kleutergroepen. Groep 4 t/m 8 verdelen over de andere groepen
 4. Naar huis als dat kan.

Zindelijk
Wij gaan ervan uit dat kinderen die bij ons op school komen zindelijk zijn vanaf groep 1 (vier jaar).

Zwemmen
Alle kinderen van groep 5 en 6 zwemmen op vrijdagochtend. Wilt u zwemspullen meegeven? Voor de planning zijn wij afhankelijk van de gemeente Den Haag.