Kwaliteit

Het motto van onze school is ‘Zin in leren en samen eruit halen wat erin zit’. De leerkrachten stimuleren de kinderen om zo goed mogelijk te leren op een niveau dat bij hen past.

Leerlingvolgsysteem

Leerkrachten en begeleiders volgen de leerlingen zorgvuldig in hun ontwikkeling. Zij observeren, volgen en toetsen regelmatig. De uitkomsten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en aangevuld met informatie van de leerkracht. De intern begeleiders en leerkrachten bespreken twee keer per jaar de resultaten. Zij overleggen met de ouders als dat nodig is.

Toetsen

Alle leerlingen vanaf groep 3 doen twee maal per jaar mee aan de Citotoets. Deze meet de resultaten op het gebied van rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en woordenschat. De resultaten komen in het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de resultaten kunnen we voorsprongen of achterstanden opsporen. In groep 8 worden nog extra toetsen afgenomen.

Rapport

Alle kinderen krijgen in maart en juli een rapport.

Externe partners

Wij werken samen met de volgende partners:

  • De Kinderwinkel voert met De Bank vertrouwelijke gesprekken met leerlingen over persoonlijke vragen, problemen of twijfels.
  • Schoolmaatschappelijk Werk geeft ouders informatie, advies en hulp bij problemen rondom het kind.
  • Centrum voor Jeugd en Gezin is een belangrijke gesprekspartner voor ouders.
  • Wijkcentrum Wijkz organiseert speciale activiteiten voor ouders van de school, zoals thema-ochtenden over opvoeding en onderwijs en taalcursussen.
Passend Onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. De meeste kinderen hebben voldoende aan basisondersteuning. Onze school heeft veel kennis van specifieke aandachtsgebieden, zoals dyslexie, faalangst, concentratieproblemen, lees- en spellingproblemen en adhd. Maar soms hebben leerlingen nog meer extra ondersteuning nodig. Onze school werkt met ondersteuningsgroepen waar kinderen extra hulp krijgen. Als dit niet voldoende is, zoeken we in overleg met het regionale Samenwerkingsverband naar een passende plek voor het kind.