Ouders

Goed contact met ouders vinden wij belangrijk. Als ouders betrokken zijn bij de school en belangstelling hebben voor de activiteiten van hun kind, doen kinderen het vaak beter op school. Daarom hebben wij over en weer regelmatig contact.

Ouderportaal

Via Schoudercom ontvangen ouders alle belangrijke informatie van de school via de mail zoals de nieuwsbrief, uitnodigingen voor ouderavonden, brieven, etc.

Oudergesprekken
    • Kennismakingsgesprekken in september
    • Voortgangsgesprekken in november en maart
    • Pré-adviesgesprekken voor groep 7 in juni
    • Over het basisschooladvies voor leerlingen in groep 8 in december
Ouderbijdrage

Wij vragen ouders jaarlijks een (vrijwillige) bijdrage om extra activiteiten te organiseren voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst en museumbezoek. De bijdrage is € 25 voor alle kinderen.

Overblijven

Wij hebben een continurooster. Alle kinderen blijven over in hun eigen klas met hun eigen leerkracht. Daarna spelen ze onder toezicht buiten. Ouders betalen € 50 per jaar voor het toezichthouden en kunnen dit gespreid betalen. Deze bijdrage is vrijwillig.

Klassenouders

Alle groepen hebben een of twee klassenouders die de schakel vormen tussen de leerkracht en de ouders. Zij helpen de leerkracht met de voorbereidingen van activiteiten in de klas en informeren andere ouders over relevante gebeurtenissen.

Taalcursus

We bieden taalcursussen aan voor ouders op school. Ouders die hun Nederlandse taal willen verbeteren kunnen meedoen op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.30-14.30 uur. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR houdt zich bezig met beleidszaken en heeft contact met de directie en het schoolbestuur via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De MR kan actief invloed uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. De MR vergadert zes keer per jaar. Vragen of agendapunten? Graan mailen aan  mr@oosterlee.scoh.nl.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is de schakel tussen ouders en school. De OR organiseert leuke activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, Kerst en museumbezoeken. De OR vergadert eens per zes weken onder leiding van de directeur. Vragen of meedoen? Mail naar or@oosterlee.scoh.nl.

Leerlingenraad

Wij hebben een leerlingenraad met 6 bovenbouwleerlingen. De leerlingenraad denkt mee over de school en helpt met het organiseren van evenementen. Stichting Wijkz begeleidt de leerlingenraad.

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-14.45 uur

Woensdag 8.30-12.00 uur

Vakanties en studiedagen

2022 – 2023

Studiedag 22 augustus 2022 (peuters en groep 1-8 vrij)

Studiedag 19 september 2022 (groep 1-8 vrij)

Prinsjesdag 20 september 2022

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023

Paasweekend 7 t/m 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag + vrije dag 18 mei + 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Opvang

Onze school werkt samen met verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang (waaronder DAK Kindercentra, Kids & Co en de Da Vinci). Informatie is verkrijgbaar bij de administratie.

SCOH

Onze school is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) en heeft een protestants-christelijke traditie. Deze krijgt vorm op een manier die past bij deze tijden de omgeving waarin wij werken. Onze kernwaarden zijn ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.

Informatie
POS Nieuws

POS Nieuws 4

POS Nieuws 5

POS Nieuws 6

Schoolinformatie

Schoolgids 2022-23

Schoolplan Oosterleeschool 2019 – 2023

Poster missie-visie Oosterleeschool

inspectierapport Peuterschool

Regels onderbouw

Regels bovenbouw

Ouderinformatie

2.02 Kwaliteitskaart Onderwijs Spelinloop

5.01 Kwaliteitskaart Algemene schoolafspraken mobielgebruik

5.06 Kwaliteitskaart Algemene schoolafspraken Hoofdluis

5.07 Kwaliteitskaart Algemene schoolafspraken Medezeggenschapsraad

6.01 Kwaliteitskaart Ouders Ouderbetrokkenheid 3.0

6.02 Kwaliteitskaart Ouders Verzuim

6.03 Kwaliteitskaart Ouders Klassenouders

6.04 Kwaliteitskaart Ouders Deurbeleid

6.05 Kwaliteitskaart Ouders Gezonde voeding op school

6.06 Kwaliteitskaart Ouders Omgangsnormen ouders en leerkrachten

6.07 Kwaliteitskaart Ouders Schooltijden

6.08 Kwaliteitskaart Ouders Nederlandse taal binnen de school

6.09 Kwaliteitskaart Ouders Communicatie

6.10 Kwaliteitskaart Ouders Klachtenregeling

6.11 Kwaliteitskaart Ouders Kennismakingsgesprekken

Klachtenregeling SCOH Peuteropvang

Leerlingenzorg

4.01 Kwaliteitskaart Zorg Doorstroom groep 1 tot en met 8

4.03 Kwaliteitskaart Zorg Overstap PO-VO 2022-2023

4.13 Kwaliteitskaart Zorg Medicijnverstrekking op school

4.14 Kwaliteitskaart Zorg Overdracht peuters naar de basisschool

4.15 Kwaliteitskaart Zorg Criteria plaatsing leerlingen in de Ondersteuningsgroep

Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025

Zorgplan P. Oosterlee 2022-2023

Pedagogisch klimaat

1.01 Kwaliteitskaart Pedagogisch klimaat De 9 basisregels voor de leerlingen

1.02 Kwaliteitskaart pedagogisch klimaat Preventieve maatregelen

1.03 Kwaliteitskaart Pedagogisch Klimaat Time-out maatregelen

1.10 Kwaliteitskaart Pedagogisch klimaat Gedragsregels Social Media

1.11 Kwaliteitskaart Pedagogisch klimaat SMW en de Bank

1.14 Kwaliteitskaart Pedagogisch werkplan Peuterschool

Veiligheid

3.01 Kwaliteitskaart Veiligheid ARBO

3.02 Kwaliteitskaart Veiligheid Buitenschoolse activiteiten

3.03 Kwaliteitskaart Veiligheid Zonprotocol

3.04 Kwaliteitskaart Veiligheid RIE peuterschool

3.05 Kwaliteitskaart Veiligheid BHV

Veiligheidsbeleid Oosterleeschool 3.0 2022-2023